ریاضی تجربی

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایهجزوه تست ریاضی پایه

جزوه تست ریاضی تجربی

جزوه تست ریاضی تجربی

جزوه تست ریاضی تجربیجزوه تست ریاضی تجربیجزوه تست ریاضی تجربی

جزوه تست ریاضی تجربی

جزوه تست ریاضی تجربی

جزوه تست ریاضی تجربیجزوه تست ریاضی تجربیجزوه تست ریاضی تجربیجزوه تست ریاضی تجربیر

جزوه تست حسابان2

جزوه تست حسابان2

جزوه تست حسابان2جزوه تست حسابان2جزوه تست حسابان2جزوه تست حسابان2جزوه تست حسابان2جزوه تست حسابان2

دایره مثلثاتی در حل تست ها

دایره مثلثاتی در حل تست ها

حل تست کنکوری توسط استاد انصاری در مبحث معادلات مثلثاتی، با استفاده از دایره مثلثاتی

اتحاد های مثلثاتی پرکاربرد کنکور

اتحاد های مثلثاتی پرکاربرد کنکور

مبحث مثلثات همیشه از قسمت های قطعی و مهم در کنکور بوده و هست و خواهد بود!!!! بنابراین با رسیدن به

تابع تانژانت

تابع تانژانت

در این فیلم کوتاه آموزشی، استاد انصاری،دبیر مدارس علامه حلی، به تدریس مبحث تابع تانژانت می پردازن

هم ارزی رادیکالی

هم ارزی رادیکالی

همونطور که میدونین فصل حد و پیوستگی، از اون دسته مباحثی هست که برای هر دو رشته تجربی و ریاضی، در

نمودار توابع مثلثاتی

نمودار توابع مثلثاتی

در این فیلم کوتاه، استاد انصاری ، دبیر مدارس عللامه حلی، نمودار توابع مثلثاتی و پیدا کردن ضرایب ض

قضیه تقسیم

قضیه تقسیم

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

مشتق و شیب نمودار

مشتق و شیب نمودار

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

تعریف مشتق

تعریف مشتق

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

حد عبارت قدر مطلقی

حد عبارت قدر مطلقی

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

تکنیک حل معادلات مثلثاتی

تکنیک حل معادلات مثلثاتی

در این مجموعه فیلم ها استاد حجت انصاری در مدت زمان 3 دقیقه با بیان یک نکته ی کنکوری و کاربردی به

تکنیک حل معادلات درجه 3

تکنیک حل معادلات درجه 3

در این مجموعه فیلمها استاد انصاری در مدت زمان سه دقیقه یک نکته تستی را عنوان کرده و به حل یک تست

تکنیک حل حدهای شامل براکت

تکنیک حل حدهای شامل براکت

در این مجموعه فیلم استاد انصاری در هر فیلم در مدت زمان سه دقیقه یک نکته مهم کنکوری را به شما آموز

مشتق؛ نکته مشتق توابع قدرمطلق دار

مشتق؛ نکته مشتق توابع قدرمطلق دار

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: نکته مشتق توابع قدرمطلق دار

مشتق؛ یافتن معادله خط مماس

مشتق؛ یافتن معادله خط مماس

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: یافتن معادله ی خط مماس بر تابع

مشتق؛ مشتق راست و چپ

مشتق؛ مشتق راست و چپ

در این ویدئوی کوتاه استاد انصاری موضوعات زیر را بررسی میکنند: مشتق راست و چپ، ارتباط مشتق با خ