فیزیک

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهمجزوه تست فیزیک یازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهمجزوه تست فیزیک دوازدهم

جزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهم

جزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهمجزوه تست فیزیک دهم

سرعت نسبی

سرعت نسبی

در این فیلم استاد محمدجواد حیدری ضمن بیان دقیق و کاربردی مبحث سرعت نسبی با حل چند مثال به تشریح ح

سینما تیک مبحث زمان

سینما تیک مبحث زمان

در این فیلم استاد حیدری به موضوع زمان به عنوان یکی از اولین مباحث سینماتیک می پردازند و با بیان ا

دوره روابط

دوره روابط

فیلم کوتاه آموزشی از مبحث حرکت شناسی کنکور، دوره روابط شتاب متوسط، جابه جایی، مسافت، سرعت لحظه ای

شتاب متحرک

شتاب متحرک

بررسی مثالی از فصل اول فیزیک دوازدهم، محاسبه شتاب تحرک از روی نمودار سرعت - زمان - بررسی نوع حرکت

نمودار انرژی نوسانگر

نمودار انرژی نوسانگر

حل مثال مهم فصل 3 فیزیک دوازدهم، بررسی نمودار انرژی جنبشی، پتانسیل و مکانیکی نوسانگر در هر لحظه

نمودار مکان - زمان

نمودار مکان - زمان

مثال جمله اولی - نمودار مکان - زمان

سامانه فنر

سامانه فنر

حل تست کنکوری، دوره نکات و روابط از فیزیک دوازدهم، بررسی سامانه فنر

انرژی مکانیکی در سامانه فنر

انرژی مکانیکی در سامانه فنر

نکات بسیار مهم سامانه های جرم - فنر در فصل 3 فیزیک دوازدهم

معادله حرکت متحرک

معادله حرکت متحرک

حل مثال های مهم و آمادگی برای امتحانات نهایی درس فیزیک

نمودار سرعت - زمان

نمودار سرعت - زمان

حل مثال های مهم و دوره نکات و روابط فصل حرکت شناسی از فیزیک کنکور