زیست شناسی

آزمون اینفوتست زیست دهم

آزمون اینفوتست زیست دهم

زیست دهم(مبحث ورود و خروج مواد از عرض غشا)زیست دهم(مبحث ورود و خروج مواد از عرض غشا)زیست دهم(مبحث

اینفوتست فصل یک زیست دوازدهم

اینفوتست فصل یک زیست دوازدهم

فصل 1 زیست دوازدهم(همانند سازي دنا)فصل 1 زیست دوازدهم(همانند سازي دنا)فصل 1 زیست دوازدهم(همانند س

اینفوتست فصل 1 زیست دهم

اینفوتست فصل 1 زیست دهم

فصل 1 زیست دهم(ورود و خروج مواد از عرض غشا)فصل 1 زیست دهم(ورود و خروج مواد از عرض غشا)فصل 1 زیست

اینفوتست فصل دو زیست دهم

اینفوتست فصل دو زیست دهم

فصل 2 زیست دهم(ساختار لوله گوارش)فصل 2 زیست دهم(ساختار لوله گوارش)فصل 2 زیست دهم(ساختار لوله گوار

اینفوتست فصل دو زیست دهم

اینفوتست فصل دو زیست دهم

فصل دو زیست دهم(:روش های اصلی تنفس در جانداران)فصل دو زیست دهم(:روش های اصلی تنفس در جانداران)فصل

اینفوتست فصل4 زیست دهم

اینفوتست فصل4 زیست دهم

فصل4 زیست دهم(گردش مواد در بدن)فصل4 زیست دهم(گردش مواد در بدن)فصل4 زیست دهم(گردش مواد در بدن)فصل4

اینفوتست فصل3 زیست دهم

اینفوتست فصل3 زیست دهم

زیست دهم فصل 3( بخش های عملکردی دستگاه تنفس)زیست دهم فصل 3( بخش های عملکردی دستگاه تنفس)زیست دهم

اینفوتست زیست دوازدهم فصل3

اینفوتست زیست دوازدهم فصل3

فصل3 زیست دوازدهم(گروه های خونی)فصل3 زیست دوازدهم(گروه های خونی)فصل3 زیست دوازدهم(گروه های خونی)ف

اینفوتست فصل دو زیست یازدهم

اینفوتست فصل دو زیست یازدهم

فصل دو زیست یازدهم(گیرنده های حسی)فصل دو زیست یازدهم(گیرنده های حسی)فصل دو زیست یازدهم(گیرنده های

اینفوتست فصل4 زیست دهم

اینفوتست فصل4 زیست دهم

فصل4 زیست دهم(گردش مواد در بدن)فصل4 زیست دهم(گردش مواد در بدن)فصل4 زیست دهم(گردش مواد در بدن)فصل4

اینفوتست زیست دهم فصل2

اینفوتست زیست دهم فصل2

فصل2 زیست دهم (جذب مواد در لوله ی گوارش)فصل2 زیست دهم (جذب مواد در لوله ی گوارش)فصل2 زیست دهم (جذ

اینفوتست زیست دهم فصل2

اینفوتست زیست دهم فصل2

فصل2 زیست دهم(تنوع گوارش در جانداران)فصل2 زیست دهم(تنوع گوارش در جانداران)فصل2 زیست دهم(تنوع گوار

اینفوتست زیست دوازدهم فصل1(پروتئین ها)

اینفوتست زیست دوازدهم فصل1(پروتئین ها)

اینفوتست زیست دوازدهم فصل1(پروتئین ها)اینفوتست زیست دوازدهم فصل1(پروتئین ها)اینفوتست زیست دوازدهم

جهش جانشینی 3

جهش جانشینی 3

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش جانشینی 2

جهش جانشینی 2

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش جانشینی 1

جهش جانشینی 1

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش 2

جهش 2

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

جهش 1

جهش 1

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 3

انواع جهش 3

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 2

انواع جهش 2

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 1

انواع جهش 1

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

جهش در آنزیم

جهش در آنزیم

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

تغییر الکل ها

تغییر الکل ها

توضیحات کامل و دقیق صفحات کتاب زیست شناسی دوازدهم، مبحث عوامل موثر در تداوم گوناگونی جمعیت s. ( گ

نوترکیبی

نوترکیبی

بررسی صفحات مهم کتاب زیست دوازدهم، مبحث نوترکیبی، در این فیلم کوتاه، عواملی که سبب تداوم گوناگونی

بررسی شکل کتاب درسی

بررسی شکل کتاب درسی

بررسی یکی از تصاویر مهم کتاب زیست شناسی سال دوازدهم، مبحث آمیزش گامت حاصل از خطای میوزری با گامت