زیست شناسی

جهش جانشینی 3

جهش جانشینی 3

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش جانشینی 2

جهش جانشینی 2

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش جانشینی 1

جهش جانشینی 1

توضیحات کامل و خط به خط کتاب زیست دوازدهم، بررسی موضوع جهش جانشینی، مبحث بسیار مهم کنکوری

جهش 2

جهش 2

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

جهش 1

جهش 1

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 3

انواع جهش 3

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 2

انواع جهش 2

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

انواع جهش 1

انواع جهش 1

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

جهش در آنزیم

جهش در آنزیم

بررسی کامل متن کتاب زیست دوازدهم، مبحث جهش، انواع جهش و پیامد های آن

تغییر الکل ها

تغییر الکل ها

توضیحات کامل و دقیق صفحات کتاب زیست شناسی دوازدهم، مبحث عوامل موثر در تداوم گوناگونی جمعیت s. ( گ

نوترکیبی

نوترکیبی

بررسی صفحات مهم کتاب زیست دوازدهم، مبحث نوترکیبی، در این فیلم کوتاه، عواملی که سبب تداوم گوناگونی

بررسی شکل کتاب درسی

بررسی شکل کتاب درسی

بررسی یکی از تصاویر مهم کتاب زیست شناسی سال دوازدهم، مبحث آمیزش گامت حاصل از خطای میوزری با گامت