استاد مهدی امانی

دبیر کنکور فیزیک

 

دروس تدریس شده توسط  استاد مهدی امانی


نمودار سرعت - زمان

نمودار سرعت - زمان

حل مثال های مهم و دوره نکات و روابط فصل حرکت شناسی از فیزیک کنکور

معادله حرکت متحرک

معادله حرکت متحرک

حل مثال های مهم و آمادگی برای امتحانات نهایی درس فیزیک

انرژی مکانیکی در سامانه فنر

انرژی مکانیکی در سامانه فنر

نکات بسیار مهم سامانه های جرم - فنر در فصل 3 فیزیک دوازدهم

سامانه فنر

سامانه فنر

حل تست کنکوری، دوره نکات و روابط از فیزیک دوازدهم، بررسی سامانه فنر

نمودار مکان - زمان

نمودار مکان - زمان

مثال جمله اولی - نمودار مکان - زمان

نمودار انرژی نوسانگر

نمودار انرژی نوسانگر

حل مثال مهم فصل 3 فیزیک دوازدهم، بررسی نمودار انرژی جنبشی، پتانسیل و مکانیکی نوسانگر در هر لحظه

شتاب متحرک

شتاب متحرک

بررسی مثالی از فصل اول فیزیک دوازدهم، محاسبه شتاب تحرک از روی نمودار سرعت - زمان - بررسی نوع حرکت

دوره روابط

دوره روابط

فیلم کوتاه آموزشی از مبحث حرکت شناسی کنکور، دوره روابط شتاب متوسط، جابه جایی، مسافت، سرعت لحظه ای