مهارت های لازم تست زنی

بـه احتمـال خیلـی زیـاد، بسـیاری از شـما داوطلبـان عزیـز در خلال مطالعـه دروس کنکـور، برخـی از تست های  آن را نیـز زده ایـد و بـه ایـن ترتیـب با تسـت زنی آشـنا هسـتید؛ با این همـه، ماههـای پیشِ رواز نظـر تسـت زنی اهمیـت خاصـی دارد؛ زیرا شـما داوطلبـان گرامی در هـر وضعیتی کـه هسـتید باید بخشـی از وقت و زمـان برنامه ریـزی مطالعاتی خود را به تسـت زنی کـه واپسـین گام از گامهـاي آمادگـی بـرای کنکـور محسـوب میشـود، اختصـاص دهیـد.  فرقی نمی کند که شـما بـه چه میـزان مطالعه نموده ایـد و تعـداد دروس و حجـم مطالعاتـی شـما بـرای کنکـور چقـدر اسـت؛ مهم،ایـن اسـت کـه مراحـل مختلـف آمادگـی بـرای کنکـور را تکمیـل کنید. تسـت زنی آخریـن مرحلـه از آمادگـی هـر داوطلـب برای کنکـور اسـت؛ در واقع، چه شـما یک درس یـا چنـد مبحـث از چنـد درس را برای کنکـور مطالعه کرده باشـید و چه همه دروس را، بایـد حتمـاً بـا توجـه به حجـم مطالعاتی خـود، زمانی را به تسـترزنی قبل از برگـزاري کنکـور اختصـاص دهیـد تـا مهارت خـود را در این خصوص بـالا ببرید و بتوانیـد از نتیجـه تلاش خـود، بهترین اسـتفاده را ببرید.

بـرای اینکـه شـما عزیـزان در زمان برگـزاري کنکور موفـق عمل کنیـد، در ایام باقی مانـده تـا زمـان برگـزاري آزمون سراسـري، باید تمرین تسـت زنی را به شـکل جدی در برنامـه مطالعاتـی خـود قـرار دهید. اگر جـزو آن دسـته از داوطلبانی هسـتید که تـا الان بـه دلیـل مـرور یـا رفـع اشـکال، وقـت چندانـی را بـه تسـت زنی اختصـاص ،نداده ایـد، بایـد توجـه کنیـد کـه به طـور کلـی در طـول دوره آمادگی بـرای کنکور بـه خصـوص در ایـن ایـام، بایـد بـه تسـت زنی بپردازیـد. اصـولاً سـه نوع تسـت زنی وجـود دارد کـه بیشـتر داوطلبان آنهـا را به کار میگیرند؛ البته توجه داشـته باشـید کـه اگـر شـما جـزو آن دسـته از داوطلبانـی هسـتید که تا به حـال زمـان چندانی را صـرف تسـت زنی نکرده ایـد، بـاز هـم میتوانیـد از همین الان شـروع کـرده و نتیجه نسـبتاً خوبـی هـم بگیریـد.

 

انواع تست:

الف - تست آموزشی

تسـتی کـه همـراه درس حـل میشـود و بـه منظـور یادگیـری دقیـق مطلب اسـت تسـت آموزشـی نامیـده میشـود. در ایـن مرحلـه، زمـان، زیاد مهـم نیسـت و تعداد تسـتی کـه در ایـن مرحلـه حـل میشـود، کـم اسـت و تسـت ها هـم بـه صـورت طبقه بنـدی شـده و موضوعـی اسـت؛ البتـه در ایـن مرحلـه، ابتـدا بایـد بـه بررسـی تسـتهای حـل شـده پرداخـت و سـپس حـل تسـتهاي جدیـد را در دسـتور کارقرار داد. تسـت آموزشـی در برنامه مطالعاتی بیشـتر داوطلبانی که مطالعه مسـتمر و منظمـی داشـتهاند، از همـان ماه های اول مطالعه اعمال شـده اسـت؛ پـس در چنین شـرایطی، یعنـی در دوره جمع بنـدی، مهمتریـن شـیوه های تسـت زنی كـه بايـد آنها را بـه كار گرفـت، تسـت تمرینی و تسـت سـرعتی اسـت.

 

ب - تست تمرینی

بـه تسـتی کـه بعـد از اتمـام یـک مطلـب به منظـور رفـع اشـکال و بر طـرف کردن نـکات مبهـم (تسـلط بـر دروس) حـل میشـود، تسـت تمرینـی میگوینـد. در ایـن مرحلـه، تعـداد تسـت، بیشـتر از مرحلـه قبـل اسـت و میتـوان در ایـن مرحلـه تسـت زنی را بـا زمـان هـم انجـام داد. در حـل تسـت، ابتدا مشـخص کنیـد كه چند تسـت میخواهیـد حـل کنیـد و سـپس با یک نظـم و ترتيـب اصولی، شـروع به حل 30 ،تسـت نماییـد. در ایـن روش اگـر مثلاً میخواهیـد در مبحـث حرکـت فیزیک تسـت حـل کنیـد و حـدود 300 تسـت داریـد، هیـچگاه بـه ترتیـب شـروع بـه حل ،تسـت نکنیـد، بلکـه مثلاً مضـرب ده را حـل کنیـد؛ یعنـی تسـتهای شـماره ده ،بیسـت، سـی و همیـن طـور تـا آخـر؛ بـه ایـن ترتیـب میتوانیـد هـر تسـتی را حل کنیـد. دقـت داشـته باشـید که در هـر نوبت حل تسـت، تعداد تسـتها، دقیقـاً برابر تعداد تسـت هر درس در آزمون سراسـري باشـد؛ یعنی اگر مثلاً تسـت شـیمی حل میکنیـد، بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد تسـت شـیمی در آزمون سراسـري بـرای گروه آزمايشـي علـوم ریاضـی و فنـي 35 عـدد اسـت، تسـتها را بـه دسـته های سـی وپنج تایـی تقسـیم کنیـد و سـپس هـر قسـمت را حـل کرده و پـس از بررسـي آن، بـه سـراغ قسـمت بعـد بروید.

 

ج - تست مهارتی

تسـتی کـه بعـد از اتمـام دروس و مـرور، بـه خصـوص در دوره جمع بنـدی، حـل می شـود، تسـت مهارتـی اسـت و از آن بـه منظـور جمع بنـدی مطالـب و افزایـش سـرعت اسـتفاده مي شـود؛ پـس حتمـاً بایـد بـا در نظـر گرفتـن زمـان انجـام گیرد در حـل تسـت مهارتـی، ابتـدا بایـد بـه حل درسـت و سـپس به سـرعت حل تسـت  توجـه کـرد؛ علاوه بـر آن، بایـد از همیـن الان خود را عـادت دهید که نگـران تعداد  تسـتهاي درسـت حل شـده نباشـید. اگر شـما نتوانیـد ایـن نگرانـی را در خود هم اکنـون مهـار کنیـد، مطمئنـاً ايـن نگرانـي، در امتحان بخشـی از تـوان و انرژیتان را خواهـد گرفـت و اجـازه نخواهـد داد تا شـما بـا فکری متمرکـز به تسـتهای کنکور  پاسـخ دهیـد. زمـان برگـزاري آزمـون سراسـري، حـدوداً چهـار سـاعت اسـت؛ پس حتمـاً سـعی کنیـد كـه در همیـن زمـان مشـخص شـده بـه تسـتها پاسـخ دهیـد بعضی هـا بـه بیـش از یک سـاعت در یکجا نشسـتن عـادت ندارند و همیـن امر باعث ایجـاد خسـتگی در آنهـا شـده و مفهـوم سـؤالات را بـه خوبـی درک نمي كنند؛ پس یکجـا نشسـتن را هـم در هنـگام تسـت زنی بـه خوبـی تمریـن کنید بعـد از اینکـه تسـت مهارتـی حـل کردیـد، حتمـاً اشـکالات خـود را مشـخص کرده و آنهـا را رفـع نماییـد. اگـر فکـر میکنیـد كـه در مبحثـی بیـش از حد غلط داشـته یـا احسـاس میکنیـد کـه در آن مبحـث، ضعف داریـد، دوبـاره به سـراغ آن مطالب خلاصـه شـده و مهـم آن مبحـث رفتـه و آنهـا را بـه خوبـی مطالعـه کنیـد؛ بـه ایـن ترتیـب خواهیـد دیـد کـه تسـت مهارتـی به شـما کمـک میکند تـا علاوه بـر اینکه تـوان و مهـارت تسـت زنی خـود را بـالا ببريـد، بتوانیـد به نقـاط ضعف خـود هم پی بـرده و بـه خوبی رفـع اشـکال کنید.

 

د-تست مهارتی

 ابتـدا بـه سـؤالاتی جـواب دهیـد کـه صـد در صد بـه آنهـا تسـلط دارید؛ سـپس به اول برگردیـد و بـه سـؤالاتي كـه سـی تـا هفتـاد درصـد به درسـت بودن پاسـخ آنها اطمينـان داريـد، جـواب دهیـد و بـه همیـن ترتیـب بـه سـؤالاتی بپردازيـد کـه در ابتدا خیـال می کردیـد آنهـا را بلد نیسـتید، و در نهایـت ميتوانيد به تعـدادی از آنها نیـز پاسـخ دهیـد. ایـن روش پله به پله، روحیه شـما را بالا می برد و سـبب ميشـود ،تـا بـه روحیـه و اعتمـاد بـه نفـس بـالا، كـه در جلسـه برگـزاري آزمـون سراسـري مهمتریـن عامـل تعییـن کننـده اسـت، دسـت پيـدا كنيد.

 

در تسـت زنی در دوران جمع بنـدی، سـعی کنیـد مفهـوم علامتهایـی را کـه کنـار هـر تسـت می گذاریـد بـه خاطر داشـته باشـید؛ مثلاً علامـت《تیـک را کنار تسـتهای زده شـده بگذاریـد، علامـت مثلـث را کنـار تسـتهایی که به پاسـخ آنها شـک داریـد و .... ضمنـاً یادتـان باشـد کـه ایـن علامتهـا میتوانند بین داوطلبان متغیر باشند.

 از همیـن الان عـادت کنیـد کـه از بعضـی تسـتها بگذریـد. انجام ایـن كار، نه تنهـا نشـانه ضعف شـما نیسـت، بلکـه بیانگر مهـارت و دانش بالای شـما نيز هسـت ،اگـر بعـد از پاسـخگويي بـه چنـد سـؤال اول یـک درس، بـه خاطـر اضطـراب یـا هر علـت دیگـری، فکـر کردیـد كـه قادر نیسـتید بـه سـؤالهای آن درس پاسـخ دهید سـؤالهای آن درس را کنـار گذاشـته و بـه سـراغ درس دیگـری بروید. پاسـخ دادن بـه سـؤالهای درس دیگـر، به شـما احسـاس آرامـش و اطمینـان خاطـر میدهد، و بعـد میتوانیـد بـا آمادگـی بیشـتر، بـار دیگر سـراغ سـؤالهای درسـی که بـه خاطر آوردن پاسـخ آنهـا بـرای مدتـی از ذهنتان پاک شـده بـود، بروید.

در تسـت زنی دوران جمع بنـدی، سـعی کنیـد كـه خـود را دقیقـاً در شـرایط کنکـور قـرار دهیـد. یکـی از کارهایـی کـه در ایـن دوران مـی توانیـد بـه منظـور به دسـت آوردن تمرکـز انجـام دهیـد، آن اسـت كـه قبـل از شـروع پاسـخگويي به هر سـؤال، تمـام سـؤالها را نخوانیـد؛ زیـرا این امر، تمرکز شـما را کاهـش میدهد. قبل ًاز شـروع پاسـخگويي بـه هـر سـؤال، آن را با دقت بخوانید و سـعی کنید ابتـدا دقیقا بفهمیـد کـه چه موضوعی در سـؤال مطرح شـده اسـت؛ زيـرا اعتقاد بر این اسـت که حـدود پنجـاه درصـد از جـواب تسـتها در خود سـؤالها پنهان اسـت.